Základné informácie

Training Webinar E-learning Skills Business Internet Technology Concept.

Výpočtové stredisko SAV je prevádzkovateľom sieťového informačného systému Slovenskej Akadémie Vied s názvom WEBSAV. WEBSAV umožňuje vzájomnú informačnú prepojenosť týchto inštitúcií. Ako otvorené, rýchle informačné médium zabezpečuje vnútornú informovanosť pracovníkov SAV, informovanosť spolupracujúcich organizácií i vonkajšiu informovanosť odbornej i laickej verejnosti. Pomocou WEBSAV s možnosťou rýchleho prístupu k informáciám sa zabezpečuje propagácia SAV, vedeckých výsledkov SAV, prepojenie na medzinárodné projekty a aktivity.

Elektronická výročná správa – ELVYS

VS SAV vytvorilo v roku 2008 systém ELVYS (Elektronická výročná správa organizácie), pomocou ktorého je možné Výročnú správu organizácií SAV odovzdávať elektronicky. Súčasťou projektu ELVYS je využívanie naplnených údajov nielen pre potreby Výročných správ, exportu do osobnej karty zamestnanca, ale aj pre manažment P SAV, ktoré sa môžu využívať na rôzne štatistické spracovania z ktorých existujú moduly s výstupmi podľa vlastných kritérií. K službám ELVYS sú pracovníkmi VS SAV poskytované permanentné hot-line služby.

Zodpovedný pracovník

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.

T:+421 2 3229 3117

Web design

Výpočtové stredisko SAV ponúka služby v oblasti webdizajnu. Webdizajn sa zameriava na tvorbu vizuálne atraktívnych a funkčných webových stránok. Máme skúsenosti s návrhom a vývojom rôznych typov webových stránok pre rôzne typy organizácií. Pri tvorbe webových stránok sa zameriavame na potreby a ciele organizácie a snažím sa vytvoriť prehľadné a užívateľsky prívetivé webové rozhranie. Okrem toho, sme schopní poskytnúť aj podporu a údržbu webovej stránky a jej obsahu.

Zodpovedná pracovníčka

RNDr. Gabriela Obadalová

T:+421 2 3229 3113

Vzdelávacie centrum

Vzdelávacie centrum VS SAV vzniklo s cieľom zabezpečiť prostredie a nástroje na vzdelávanie pracovníkov Výpočtového strediska a používateľov služieb VS SAV – pracovníkov SAV aj externých organizácií. Vzdelávacie centrum VS SAV zabezpečuje v rámci svojich možností konzultačno-metodické a školiace služby v oblasti vedecko-technických výpočtov, počítačových systémov, programového vybavenia a počítačových sietí a organizuje školenia a kurzy v oblasti výpočtovej techniky. Jeho úlohou je tiež propagovať činnosť a služby VS SAV a skvalitňovať komunikáciu medzi používateľmi a VS SAV. Informácie o školeniach sa nachádzajú na tejto stránke ext.

Zodpovedný pracovník

MSc. Miloslav Valčo

T:+421 2 3229 3114

Múzeum počítačov

Výpočtové stredisko SAV v rámci vedecko-popularizačných aktivít Múzeum počítačov prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov.

Múzeum počítačov slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov týkajúcich sa práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií vrátane mikroelektroniky na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. Múzeum je založené na základe Čl. XXII Akademické symboly, Štatútu SAV, bod 4.: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Múzea počítačov pôvodne Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ako organizačného útvaru Centra spoločných činností SAV – Výpočtového strediska SAV od roku 2001.

Zodpovedný pracovník

doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

T:+421 2 3229 3131