Informácie o VS SAV

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (VS SAV) zabezpečuje informačnú infraštruktúru SAV tým, že buduje a prevádzkuje počítačovú sieť SAV v regióne Bratislava, do ktorého spadá areál na Patrónke a organizácie v meste Bratislava.

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí. Z tohto dôvodu je VS SAV členom občianskeho združenia SANET a riaditeľ VS SAV je členom jeho predstavenstva za SAV.

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich pracovníkov a uplatnenie ich znalostí v prospech riešenia vedecko-výskumných úloh. Výpočtové stredisko SAV zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl.

Výpočtové stredisko SAV buduje a zabezpečuje prevádzku a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete. VS SAV poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje.