Zakladacia listina

Bratislava 5. máj 2009
Číslo: 367/G/12/2009

Dodatky

ROZHODNUTIE

Predsedníctva Slovenskej akadémie vied o vydaní zriaďovacej listiny Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied

Uznesenie Predsedníctva SAV č. 1374 zo dňa 30.4.2009

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied podľa § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a §§ 10 a 15 zákona NR SR č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied vydáva túto

Zriaďovaciu listinu

Názov organizácie:Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Sídlo organizácie:Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Identifikačné číslo:398144
Forma hospodárenia:príspevková organizácia
Typ organizácie:špecializovaná organizácia
Dátum zriadenia:1.4. 1976
Označenie štatutárneho orgánu:riaditeľ
Zriaďovateľ:Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49 814 38 Bratislava

Čl. I

Základný účel a predmet činnosti

 1. Výpočtové stredisko svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich zamestnancov a uplatnenie ich znalostí v prospech riešenia vedecko-výskumných úloh.
 2. Výpočtové stredisko v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí.
 3. Výpočtové stredisko zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl.
 4. Výpočtové stredisko buduje a zabezpečuje prevádzku a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete.
 5. Výpočtové stredisko koordinuje rozvoj počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni.
 6. Výpočtové stredisko poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje.
 7. Výpočtové stredisko zabezpečuje publikovanie výsledkov svojej činnosti v periodickej a neperiodickej tlači.

Čl. II

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied vykonáva správu majetku štátu

 1. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied spravuje majetok, ktorý nadobudlo vlastnou činnosťou, a ktorý mu bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.
 2. Nehnuteľný majetok tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľnosti.
  Nehnuteľnosti v katastrálnom území Bratislava- Karlova Ves podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti parcelné čísla 2710/11, 2710/21, 2710/22, výpis z listu vlastníctva č. 3678. Pozemok v katastrálnom území Bratislava – mestská časť Petržalka, parcelné čísla 938/7,938/8, 1319/4, 1320/1, 1320/2, výpis z listu vlastníctva č. 2054, o celkovej výmere 8.687 m2.
 3. Hnuteľný majetok spravovaný Výpočtovým strediskom Slovenskej akadémie vied tvorí hmotný majetok, nehmotný majetok, drobný hmotný majetok podľa účtovnej závierky ¬ súvahy k 31. 12.2007 (zostatková hodnota).

Zostatková hodnota majetku – podľa súvahy k 31. 12.2007
51 026 924,-Sk

Inventárne zoznamy majetku sú uložené v sídle organizácie.
– dátum inventarizácie: 31. 12.2007

Ďalší hnuteľný majetok:
– knižničný fond: knižničné jednotky 853 ks
Finančná hodnota tohto fondu je v zhode so záznamami.

Čl. III

Historický vývoj organizácie

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied vzniklo na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1160 zo dňa 23. 3. 1976 s účinnosťou od 1. 4. 1976. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č. 172 zo dňa 17. 12. 1992 s účinnosťou od 1. 1. 1993 schválilo zmenu formy financovania Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied z rozpočtovej na príspevkovú. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied uznesením č. 990 zo dňa 10. 6. 2004 s účinnosťou od 1. 4. 2004 schválilo zmenu formy financovania výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied z príspevkovej na rozpočtovú. Predsedníctvo SAV uznesením č. 913 zo dňa 4. 12. 2007 zmenilo formu hospodárenia VS SAV z rozpočtovej na príspevkovú.

Čl. IV

Právna subjektivita organizácie

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied je právnickou osobou, je spôsobilé samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Čl. V

Organizačná štruktúra organizácie

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied má dve pracoviská – v Bratislave a v Žiline. Organizačnú štruktúru Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied podrobnejšie upravuje Organizačný poriadok Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied, ktorý vydáva riaditeľ po vyjadrení vedenia I. oddelenia vied Slovenskej akadémie vied.

Čl. VI

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied bolo zriadené na dobu neurčitú.

Čl. VII

Zrušovacie ustanovenia

V deň nadobudnutia účinnosti tejto zriaďovacej listiny sa zrušuje zriaďovacia listina č. 663/0214/2002 zo dňa 8. 10. 2002 v znení dodatkov č. 1 zo dňa 14. 6.2004 a dodatku č. 2 zo dňa 18. 12.2007.