VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Pravidlá

Program SELECT sa riadi nasledovnými tromi základnými zmluvami:
 1. Rámcová zmluva Microsoft SELECT pre vzdelávacie inštitúcie č. 99560008
  Uzavretá medzi: Microsoft Ireland a Ministerstvom školstva SR
  Platnosť od 04/2010
 2. Akceptácia zmluvy SELECT 6 spoločnosti Microsoft č. 6142177
  Platnosť od 04/2010
 3. Zmluva o dodávkach programových produktov Microsoft a súvisiacich služieb v rámci programu SELECT 6
  Uzavretá medzi: exe, spol s r.o. a Výpočtovým strediskom
  Platnosť od 04/2010
Výpočtové stredisko je vykonávacím strediskom programu SELECT v SAV.
Ako začať s programom Select v SAV?
Organizácia SAV sa môže zapojiť do programu SELECT nasledovným postupom.
 1. Podpísať dokument Podmienky pripojenia k programu SELECT. V rámci podmienok organizácia určí kontaktnú osobu pre program SELECT za organizáciu. Kontaktná osoba je oprávnená si zapožičať médiá produktov z VS a je povinná viesť evidenciupočítačov, na ktorých sa licencované MS produkty nainštalovali.
 2. V prípade záujmu môže kontaktná osoba zapožičať médiá produktov z VS za účelom odskúšania produktu v zmysle pravidiel stanovených v Podmienkach pripojenia k programu SELECT.
 3. Zaslať objednávku na licencie konkrétnych produktov podľa aktuálneho cenníka priamo na adresu:
  exe, spol. s r.o.
  Slávičie údolie 6
  811 02 Bratislava
  Kópiu objednávky zaslať na Výpočtové stredisko.
  Objednávky možno zaslať aj e-mailom na adresu academic@exe.sk
 4. Organizácia uhradí faktúru, ktorú obdrží od spoločnosti exe, spol. s r.o. Táto faktúra slúži zároveň ako doklad o vlastníctve licencie.
 

SELECT