VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

SANET

SANET (Slovenská akademická a dátová sieť) je nezávislé občianske združenie podporované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a jej členmi prostredníctvom pravidelných ročných členských príspevkov. Vzniklo z iniciatívy vysokých škôl, akadémie vied a výskumných ústavov. Základom jej realizácie bolo vytvorenie združenia SANET, s cieľom vybudovať a prevádzkovať počítačovú sieť spájajúcu akademické a vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku s prepojením do hlavných celosvetových počítačových sietí. SANET poskytuje svojim členom štandardné Internet služby, ako sú elektronická pošta, E-mail, prenos súborov FTP, ale aj prístup do vlastných databáz a knižníc. Umožňuje tiež prístup do európskej gigabitovej vedecko-výskumnej siete GEANT, ako aj do ostatných vedecko-výskumných a akademických sieť vo svete. Členom SANET-u sa môže stať ľubovoľná osoba alebo organizácia, či už komerčná alebo nekomerčná, ktorá súhlasí so štatútom a pravidlami pre používanie siete SANET.
Sanet
Počítačová sieť SAV BA je pripojená do Internetu cez SANET2
Adresa sídla organizácie:
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kontaktné údaje:
tel/fax: +421-2-52498094,
e-mail: www-admin@sanet.sk
Organizačná štruktúra
Najvyšším orgánom SANET-u je Valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz do roka a rozhoduje o základných otázkach činnosti združenia. Volí Radu SANET-u, rozhoduje o cenách za poskytované služby a vyjadruje sa k návrhom Rady SANET-u. Rada SANET-u rieši administratívne problémy spojené s riadením SANET-u v dobe medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Rozhoduje o prijatí nových členov, o uzatváraní zmlúv, zriaďovaní nových uzlov, upgrade liniek a ďalších závažných problémoch. Riešením technických problémov je poverená Technická skupina, ktorej členmi sú jednotliví správcovia uzlov. V kompetencii Technickej skupiny je výber technických zariadení, ich testovanie a odporúčanie technických riešení. Technická skupina spolupracuje so správcami zahraničných sietí, ako je ACONET v Rakúsku, CESNET v Čechách, Ebone alebo Europanet. Výpočtové stredisko SAV je správcom uzla SANET. Záujemcovia o pripojenie do siete sa môžu informovať priamo vo VS SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava, tel. 02/ 3229 3112 (Mgr. Lukáš Demovič, PhD.).
Zodpovedný pracovník: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.