VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Zabezpečuje prevádzku zariadení VVT infraštruktúry vo VS SAV Bratislava a na detašovanom pracovisku v Žiline. Taktiež koordinuje spoluprácu s ostatnými uzlami tejto infraštruktúry na Slovensku a v zahraničí. V roku 2013 získalo VS SAV štatút pozorovateľa organizácií PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) združujúcej národné superpočítačové centrá v Európe. Pracovníci odboru VVT sa významným spôsobom spolupodieľajú na budovaní Slovenskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP).
Náplň pracoviska:
  1. Stará sa o administráciu výpočtových prostriedkov VVT a zariadení 3D vizualizačného pracoviska.
  2. Registruje používateľov tejto techniky a zriaďuje pre nich účty. Stará sa o portál VVT,prostredníctvom ktorého realizuje styk s verejnosťou a používatľmi.
  3. Poskytuje konzultácie a podporu pri využívaní prostriedkov VVT infraštruktúry, ale aj pri príprave a riešení projektov ktoré budú túto infraštruktúru využívať v budúcnosti.
  4. Zabezpečuje zaobstaranie a inštaláciu aplikačného software, ale poskytuje aj priamu pomoc pri jeho vývoji a nasadzovaní. Všetky uvedené činnosti sa vzťahujú aj na 3D vizualizačné pracovisko s možnosťou virtualizácie reality.
  5. Súčasťou podpory používateľov je aj poskytovanie školení, analýzy, modelovania a programovania superpočítačových a clusterových aplikácií a tiež aplikácií pre 3D vizualizáciu.
Vývojár aplikačných softvérov: Mgr. Jozef Federič, PhD.
Vývojár HPC aplikácií: Ing. Marián Gall, PhD.
Vedúci oddelenia administrácie VVT: Mgr. Filip Holka, PhD.
Metodik školení VVT,vizualizačné pracovisko: Ing. Imrich Lenharčík
Administrátor VVT, detašované pracovisko Žilina: Ing. Pavol Novák
Analytik aplik. programov, vizualizačné úlohy: RNDr. Gabriela Obadalová
Vývojár aplikačných softvérov: doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.
Administrátor VVT: MSc. Miloslav Valčo
 

SLUŽBY VVT