VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Identifikácia obstarávateľa:

Centrum spoločných činností SAV
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky Výpočtové stredisko SAV: Ing. Michal Kadúc
IČO: 00398144
DIČ: 2020894843
IČ DPH: SK2020894843
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK57 8180 0000 0070 0061 4266

Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko SAV je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie v súčinnosti s poverenými zamestnancami.
Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
Profil VS SAV

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013
  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky s nízkou hodnotou
  4. Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9
  5. Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
  6. Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2
  7. Súhrnná správa o zákazkách podľa § 10 ods. 10
Plán verejného obstarávania
Archív verejného obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE