VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Organizačný poriadok

Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko

Organizačný poriadok

 

Úvodné ustanovenia

 

Organizačný poriadok Centra spoločných činností SAV, Výpočtového strediska (ďalej len „VS“) nadväzuje na Organizačný poriadok Centra spoločných činností SAV (ďalej len „CSČ SAV“). Upravuje poslanie, organizačnú štruktúru a rámec pracovných činností jednotlivých oddelení VS.

 

Článok I

Hlavné činnosti

 

1)  K poslaniu VS patrí:

 

a)        VS svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich pracovníkov a uplatnenie ich znalostí v prospech riešenia vedecko-výskumných úloh.

b)        VS rieši vlastné vedecko-výskumné úlohy a projekty.

c)         VS v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí.

d)        VS zabezpečuje prevádzku výkonných počítačových systémov pre vedecko-technické výpočty, simulácie a modelovanie.  Poskytuje strojový čas na týchto systémoch pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl.

e)        VS buduje a zabezpečuje prevádzku a  rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete.

f)         VS koordinuje rozvoj počítačovej siete a výkonných počítačových systémov v SAV na celoštátnej úrovni.

g)        VS poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje.

h)        VS zabezpečuje propagáciu a informovanosť o poskytovaných službách pre všetkých aktívnych a potenciálnych používateľov týchto služieb.

 

Článok II

Organizačná štruktúra

 

1)      VS je organizačne rozdelené nasledovne:

a)         Oddelenie ekonomického manažmentu (OEM)

Je priamo podriadené vedúcemu VS a zabezpečuje vykonávanie ekonomických činností podľa platných zákonov, vykonávacích predpisov a usmernení MF SR a SAV, v súčinnosti s ekonomickým oddelením CSČ SAV. Spracúva údaje potrebné pre ekonomickú orientáciu vrcholového riadenia. Sleduje rovnováhu medzi ekonomickými možnosťami a vykonávaním hlavných činností VS. Spracúva podklady pre štátne štatistické zisťovania, hlásenia do poisťovní pre CSČ SAV. Oddelenie má v kompetencii nasledovnú agendu:

           Finančný manažment

           Rozpočet

           Účtovníctvo

           Mzdové účtovníctvo

           Personalistika

           Správa majetku

           Verejné obstarávania

 


b)        Oddelenie sieťových služieb a infraštruktúry (OSSI)

Je priamo podriadené vedúcemu VS a zabezpečuje technickú a systémovú prevádzku počítačovej siete SAV a siete SANET, prislúchajúcej k uzlu SAVBA. Ďalej zabezpečuje technickú prevádzku centrálnych serverov elektronickej pošty, serverov WEBSAV, vykonáva funkcie registrátora sekundárnych domén (pod doménou .sk) a prevádzkuje DNS servery. Zabezpečuje aj technickú prevádzku serverov iných organizácií na základe uzatvorených zmlúv. Poskytuje sieťové služby, ako elektronická pošta, videokonferencie, prideľovanie a evidencia adries, správa skupinových adries, riešenie poruchových stavov, konzultácie a hotline. Oddelenie má v kompetencii nasledovnú agendu:

           Správa sietí SAV

           Sieť SANET

           Správa elektronickej pošty SAV

           Správa virtuálnych serverov

           Správa DNS záznamov a registrácia domén

           IP telefónia

           Videokonferencie

           Dátová bezpečnosť

           Monitoring

 

c)         Oddelenie webových služieb a propagácie (OWSP)

Je priamo podriadené vedúcemu VS a zabezpečuje prevádzku, vývoj a programovanie informačného systému WEBSAV v spolupráci so zástupcom Predsedníctva SAV pre WEBSAV. Poskytuje konzultácie a v spolupráci so Vzdelávacím centrom VS organizuje školenia používateľov v rozsahu svojej pôsobnosti. Oddelenie má v kompetencii nasledovnú agendu:

           WEBSAV

           Intranet SAV

           Webová stránka VS

           Elektronická Výročná správa – ELVYS

           Web hosting

           Web dizajn

           Grafický dizajn

           Vzdelávacie centrum

           Múzeum počítačov

 

d)        Oddelenie výkonnej výpočtovej techniky (OVVT)

Je priamo podriadené vedúcemu VS a zabezpečuje prevádzku výkonnej výpočtovej techniky.  Pre používateľov poskytuje prístup k výkonnej výpočtovej technike, konzultácie a poradenstvo v oblasti aplikačného softwaru. Podieľa sa na riešení vedeckých projektov a organizuje workshopy a semináre z oblasti výkonnej výpočtovej techniky. Oddelenie má v kompetencii nasledovnú agendu:

           Aplikačný softvér

           Používateľská podpora

           Administrácia superpočítača

           Zahraničná spolupráca

           Vedecké projekty

           Monitoring HPC infraštruktúry

           HPC workshopy a semináre

 

e)        Referát BOZP, PO a CO

Je priamo podriadený vedúcemu VS a zabezpečuje vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku. Vypracováva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci a civilnej ochrany v súlade so skutočným stavom. Činnosť môže byť vykonávaná vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky osobou spĺňajúcou odbornú spôsobilosť. Referát má v kompetencii nasledovnú agendu:

           Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

           Požiarna ochrana

           Civilná ochrana

 

Článok III

Štruktúra riadenia organizačnej zložky

 

1)    Organizačná zložka VS má nasledovnú štruktúru riadenia:

a)         Vedúci organizačnej zložky,

b)        Zástupca vedúceho organizačnej zložky,

c)         Rada Výpočtového strediska,

d)        Vedúci oddelení

2)    Vedúcimi zamestnancami sú:

a)         Vedúci organizačnej zložky,

b)        Zástupca vedúceho organizačnej zložky, menovaný vedúcim organizačnej zložky

3)    Vedúci zamestnanci majú riadiacu pôsobnosť na celú organizačnú zložku.

4)    Členovia Rady Výpočtového strediska sú menovaní vedúcim organizačnej zložky.

5)    Jednotlivé oddelenia VS riadia vedúci oddelení, ktorých určí vedúci organizačnej zložky. Medzi kompetencie vedúceho oddelenia patria hlavne:

           Riadenie činnosť oddelenia

           Kontrola plnenia si pracovných povinností zamestnancov oddelenia

           Spolupodieľanie sa na koncepcii rozvoja oddelenia

6)    Vedúci organizačnej zložky môže v prípade potreby zriadiť ďalšie orgány a funkcie.

 

Článok IV

Zastupovanie funkcií

 

1)    Na zabezpečenie riadneho a plynulého chodu práce a vybavovanie bežných vecí v čase neprítomnosti vedúcich oddelení, ako aj ďalších zamestnancov sa určuje ich zastupovanie. 

2)    Vedúceho organizačnej zložky počas neprítomnosti zastupuje zástupca vedúceho organizačnej zložky okrem uzatvárania záväzkov, rozväzovania a uzatvárania pracovných pomerov.

3)    Ostatných vedúcich oddelení v neprítomnosti zastupujú nimi určení zamestnanci. Ak vedúci oddelenia pre prípad svojej neprítomnosti vopred neurčil svojho zástupcu, určí ho najbližší nadriadený neprítomného vedúceho oddelenia. 

 

Článok V

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov

 

1)    Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov VS vyplýva z právnych predpisov, z funkčného zaradenia, pracovných náplní, z príkazov a pokynov riaditeľa organizácie a príslušných vedúcich zamestnancov. Právne záväzné príkazy riaditeľa CSČ SAV sa vypracúvajú písomne a odovzdávajú zamestnancom proti podpisu.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 

1)    Tento organizačný poriadok a jeho následné zmeny schvaľuje Rada výpočtového strediska.

2)    Zrušuje sa organizačný poriadok účinný do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku.

3)    Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle organizačnej zložky.

 

 

V Bratislave dňa 11. 03. 2019

                                                                                                                                                             

                                                                                                                   ......................................................

Ing. Michal Kadúc

Vedúci organizačnej zložky


Príloha č.1: Organizačná štruktúra – Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE