VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Činnosť Výpočtového strediska

Výpočtové stredisko SAV zabezpečuje informačnú infraštruktúru SAV tým, že buduje a prevádzkuje počítačovú sieť SAV v regióne Bratislava, do ktorého spadá areál na Patrónke, organizácie v meste Bratislava a v Ivanke pri Dunaji. Do tohoto regiónu zahrňujeme aj Smolenice a Dobrú Vodu, ktoré sú prepojené s VS SAV cez uzol SANET-u v Trnave. Ostatné regióny v SR, kde majú sídlo alebo pracoviská organizácie SAV manažujeme koncepčne priamymi konzultáciami, alebo prostredníctvom Komisie P SAV pre počítačovú sieť a spoločnú výpočtovú techniku. Zo štatútu komisie vyplýva, že riaditeľ VS SAV vykonáva funkciu jej tajomníka a VS SAV zabezpečuje činnosti sekretariátu Komisie.
Výpočtové stredisko SAV v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí. Z tohoto dôvodu je VS SAV členom občianskeho združenia SANET a riaditeľ VS SAV je členom jeho predstavenstva za SAV. Menovacím dekrétom ministra školstva sa riaditeľ VS SAV stal aj členom Riadiacej rady projektu SANET II, ktorého cieľom je vybudovať a prevádzkovať rýchlu optickú sieť pre slovenský vedecký priestor do ktorého sa zahrňujú univerzity, SAV, výskumné ústavy, fakultné nemocnice, knižnice, múzeá a ďalšie školské, vedecké a kultúrne ustanovizne. VS SAV je uzol kostrovej siete SANET II, ktorý sa nazýva „SAVBA“ a prepojuje SAV rýchlosťou 10Gb/s s celým Slovenskom a so svetom.
VS SAV svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich pracovníkov a uplatnenie ich znalostí v prospech riešenia vedecko-výskumných úloh. Výpočtové stredisko SAV zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl.
Výpočtové stredisko SAV buduje a zabezpečuje prevádzku a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete.
Výpočtové stredisko SAV koordinuje rozvoj počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni.
Výpočtové stredisko SAV poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje (zo Zriaďovacej listiny VS SAV).
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE