Verejné obstarávanie nového superpočítača

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CSČ SAV) vyhlásilo verejné obstarávanie na vývoj a konštrukciu nového superpočítača, ktorý dostal pomenovanie PERUN. 

Vybudovanie superpočítača PERUN je súčasťou projektu „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“, ktorý predstavuje strategickú investíciu pre podporu vedy, inovácií a pokročilej digitalizácie na Slovensku. Superpočítač bude umiestnený v areáli SAV v Bratislave a po obstaraní a sprevádzkovaní bude sprístupnený širokej komunite slovenských používateľov vrátane záujemcov z malých a stredných podnikov a priemyslu. Nakoľko je projekt zameraný na rozvoj národnej HPC kapacity z verejných zdrojov, očakávajú sa prínosy pre slovenskú vedu, spoločnosť a ekonomiku krajiny.

Financovaný bude z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, 17 – Digitálne Slovensko, Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky. Kód projektu: 17I03-04-P02-00001

https://mirri.gov.sk/sekcie/investicie/digitalne-inovacie/superpocitace

Informácie o verejnom obstarávaní boli zverejnené vo Vestníku EÚ (22.5.2024) a  Vestníku ÚVO (23.5.2024). Obstarávateľ bude uplatňovať kritériá pre výber najúspešnejšej ponuky spôsobom, ktorý okrem výpočtového výkonu a ceny významnou mierou zohľadňuje environmentálne a ekonomické aspekty prevádzky superpočítača. Predpokladá sa uvedenie do prevádzky koncom roka 2025.