Archív verejného obstarávania

SIVVP – Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 219/2009 pod číslom 06430-MUT dňa 13. 11. 2009.

Opis obstarávania

 • Vybudovanie počítačovej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov, ktorá bude svojím technickým vybavením schopná zabezpečiť realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov pre vedu a vzdelávanie. Počítačová infraštruktúra, prístupná zo všetkých vysokých škôl a vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku, bude zložená z paralelného vysokovýkonného počítača MPP (pre masívny paralelný procesing) a z SMP superpočítača (pre symetrický multiprocesing), ktoré budú slúžiť pre veľmi zložité výpočty a modelovanie a z vysokovýkonných počítačov prepojených do gridu slúžiacich na výpočty rozložené do paralelných výpočtových tokov. Vybudovanie počítačovej infraštruktúry na báze superpočítačov a gridov, ktorá bude svojím technickým vybavením schopná zabezpečiť realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov pre vedu a vzdelávanie.
 • Počítačová infraštruktúra, prístupná zo všetkých vysokých škôl a vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku, bude zložená z paralelného vysokovýkonného počítača MPP (pre masívny paralelný procesing) a z SMP superpočítača (pre symetrický multiprocesing), ktoré budú slúžiť pre veľmi zložité výpočty a modelovanie a z vysokovýkonných počítačov prepojených do gridu slúžiacich na výpočty rozložené do paralelných výpočtových tokov.
 • Cieľom je v priebehu 12 mesiacov od podpisu zmluvy vytvoriť riešenie, ktoré umožní poskytovať výpočtový výkon dodanej infraštruktúry. Všetky použité technológie a riešenia musia byť využiteľné pri ďalšom budovaní SIVVP, čiže infraštruktúra musí byť navrhnutá ako modulárna a rozšíriteľná funkcionalitou, výkonovo aj úložným priestorom a použité technológie musia byť využiteľné pre poskytovanie služieb SIVVP pre cieľovú projektovanú kapacitu, výkon a dostupnosť.
 • Miesta realizácie projektu: . Výpočtové stredisko SAV, Bratislava; . Ústav informatiky SAV, Bratislava; . Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice; . Slovenská technická univerzita v Bratislave; . Žilinská univerzita v Žiline; . Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; . Technická univerzita v Košiciach;
 • Požiadavky na záujemcov (zhotoviteľa) vychádzajú z nasledovných potrieb projektu: Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky aktivity potrebné pre dosiahnutie stanoveného cieľa, najmä tieto: . Spracovanie plánu projektu; . Vytvorenie detailného návrhu projektu; . Dodávka hardvéru a softvéru; . Dobudovanie nutnej infraštruktúry; . Implementácia riešenia (inštalácia a konfigurácia dodaného hardvéru a softvéru, konfigurácia služieb v požadovanej kvalite); . Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, inštalačných a administrátorských príručiek; . Skúšobná prevádzka; . Odovzdanie do prevádzky; . Zaškolenie obsluhy; . Poskytovanie nadštandardnej podpory počas zmluvne dohodnutej doby (min. 3 roky).
 • Zhotoviteľ bude zodpovedať za zabezpečenie plnenia všetkých aktivít špecifikovaných v tomto projekte/predmete zákazky, za spracovanie všetkých požadovaných výstupov/výsledkov v najvyššej kvalite, za koordináciu a riadenie prác s cieľom zabezpečiť efektívne a včasné splnenie výstupov/výsledkov tohto projektu/predmetu zákazky. Č.spisu/podacie číslo: 7216/2009

Odpovede na otázky záujemcov

 • Architektúry MPP a SMP sú štandardnými architektúrami používanými najmä v oblasti HPC počítačov. Obe sú dlhoročne používané a sú de facto jedinými počítačovými architektúrami na súčasnom trhu a nie sú orientované na žiadneho konkrétneho výrobcu.

MPP

architektúrou MPP v súčasnosti disponujú počítače napr. od nasledovných výrobcov: Cray Inc., SGI, NEC, IBM, Hitachi (zdroj: www.top500.org) v rebríčku top500.org je 81 inštalácii tejto architektúry (na prvých 500 miestach) umiestnenie počítačov s architektúrou MPP v prvej desiatke top500.org: 1,3,4,6,7,8 => 6 inštalácií tejto architektúry v prvej desiatke, z toho 2x Cray, 3x IBM a 1x SGI ďalšie informácie je možné získať na stránkach: http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_parallel_processing, http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci214085,00.html

SMP (a SMP Clustre)

clustrovým riešením pre HPC disponuje prakticky každý relevantný počítačový výrobca : SUN, HP, IBM, SGI, Dell, Nec, Hitachi, Bull …. v prvej desiatke top500.org su to napr. miesta 2,5,9, 10 (2 x SUN, 1x IBM, 1x NUDT) v rebríčku top500.org sa nachádza 417 inštalácií tejto architektúry v prvej 500-vke ďalšie informácie je možné získať na stránkach: http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_multiprocessing, http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_(computing)

 • Nakoľko neexistuje univerzálna architektúra pre všetky typy úloh ktoré plánujeme realizovať, požadujeme zdokladovanie schopností a skúseností z realizácie projektov na všetkých uvedených architektúrach - MPP aj SMP.
 • MPP (Massively Parallel Processing) - pod MPP sa rozumie koordinované spúšťanie programu na počítačovej architektúre disponujúcej veľkým množstvom procesorov (stovky až tisíce) pričom jednotlivé procesory resp. skupiny procesorov používajú vlastný operačný systém a pamäť. Komunikácia medzi procesormi, resp. skupinami procesorov je realizovaná pomocou výmeny správ pomocou protokolov MPI (Message Passing Interface, http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpi/) alebo ekvivalentným spôsobom. Architektúra MPP vykazuje výrazne vyššiu výkonnosť pri paralelnom spracovaní dát ako architektúra SMP.
 • SMP architektúra - architektúra simultánneho multiprocesingu pri ktorej dva alebo viacej procesorov zdieľa spoločnú pamäť. Tejto architektúre vyhovujú počítače s procesormi Intel Xeon, Pentium D, Core Duo, Core 2 Duo, AMD Athlon64 X2, Quad FX alebo Opteron, Sun Microsystems UltraSPARC, FujitsuSPARC64 III a novšie, SGI MIPS, Intel Itanium, Hewlett Packard PA-RISC, DEC Alpha, IBM POWER, Apple Computer PowerPC. Typickými predstaviteľmi tejto architektúry sú tzv. Fat clusters alebo ccNUMA systémy.
 • Pod pojmom SMP architektúra rozumieme také zapojenie jedného alebo viacerých SMP uzlov kde každý zo zapojených výpočtových uzlov dosahuje v teste SPECompMbase2001 hodnotu minimálne 70.000. Správne uvádzate vo svojej otázke, že by sa malo jednať o tzv. fat-nodes. Nakoľko sa jednotlivé architektúry (naprieč jednotlivými výrobcami značne líšia) otázka počtu jadier a veľkosti pamäte nie je pre nás natoľko zaujímavá ako samotný výpočtový výkon jednotlivych uzlov. Preto volíme tuto exaktnú definíciu požadovanej výkonnosti jednotlivých výpočtových uzlov. Druhým znakom ktorý dopĺňa definíciu SMP architektúry (v našom ponímaní) je spôsob komunikácie. resp. typ knižnice na paralelizáciu - požadujeme OpenMP.
 • Referencie treba uvádzať podľa znenia Oznámenia, na ktoré sa v úvode odvolávate:
  06430 - MUT
  Vestník č. 219/2009 - 13.11.2009
  III.2.3) Technická spôsobilosť
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca musí v ponuke predložiť nasledujúce doklady (originály dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie):
  1) Záujemca musí preukázať na minimálne dvoch referenciách vybudovanie HPC infraštruktúry na báze superpočítačov s architektúrou MPP (masívneho paralelného procesingu) s benchmarkom min. 100.000 Gflop/s peak. Referencie musia byť za posledné tri roky (2006, 2007, 2008).
  2) Záujemca musí preukázať na minimálne dvoch referenciách vybudovanie počítačovej HPC (High Performance Computing) infraštruktúry s architektúrou SMP s benchmarkom min. 50.000 Gflop/s. Referencie musia byť za posledné tri roky (2006, 2007, 2008).
  3) Záujemca musí preukázať na minimálne dvoch referenciách vybudovanie HPC klastrov s architektúrou x86 s minimálnym počtom výpočtových jadier: 512. Referencie musia byť za posledné tri roky (2006, 2007, 2008).
  http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Pat_vydani#EVestnik/Detail/9213