VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

ENSK
 

PRÍKAZ RIADITEĽA VS SAV Č. 1/2006

 

ktorým sa uvádza do platnosti Organizačný poriadok

Výpočtového strediska SAV

v y d á v a m

podľa Čl. XII, ods. 4 Štatútu Slovenskej akadémie vied,

po odsúhlasení v Rade riaditeľa Výpočtového strediska SAV

a vo vedení prvého oddelenia vied Slovenskej akadémie vied

 

O R G A N I Z A Č N Ý  P O R I A D O K

Výpočtového strediska SAV

Pre jeho uplatnenie prikazujem vedúcim všetkých organizačných útvarov, ktorí podľa rozdeľovníka Organizačný poriadok dostanú, oboznámiť sa s ním vo všetkých jeho častiach a súčasne oboznámiť s ním svojich podriadených zamestnancov.


V Bratislave dňa 20.2.2006
Ing. Štefan Kohút
riaditeľ Výpočtového strediska SAV

O B S A H


ČASŤ I – Všeobecná časť


1. Rozsah platnosti organizačného poriadku

2. Postavenie a náplň hlavnej činnosti

3. Hospodárenie

4. Poradné orgány

5. Hlavné zásady vnútornej organizácie a riadenia

6. Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov

7. Podpisovanie písomností

 

ČASŤ II - Organizačná štruktúra


ČASŤ III - Kompetencie riaditeľa, štatutárneho zástupcu riaditeľa, a odborná pôsobnosť organizačných útvarov


1. Riaditeľ

2. Štatutárny zástupca riaditeľa

3. Odbor vrcholového riadenia

4. Odbor ekonomického manažmentu

5. Odbor počítačovej siete

6. Odbor sieťových služieb

7. Odbor informačných systémov

8. Odbor dátovej bezpečnosti

 

ČASŤ IV - Záverečné ustanovenia


 

PRÍLOHA


Schéma organizačnej štruktúry


ČASŤ I

Všeobecná časť


1 Rozsah platnosti organizačného poriadku

 

1.1 Organizačný poriadok VS SAV ako špecializovanej organizácie Slovenskej akadémie

vied podrobnejšie určuje zásady organizácie a riadenia, organizačnú štruktúru, odbornú pôsobnosť jednotlivých organizačných článkov, ich právomoc a zodpovednosť ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi.

 

1.2 Organizačný poriadok VS SAV je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú

v pracovnom pomere vo VS SAV. Na zamestnancov, ktorí sú činní pre VS SAV na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa tento organizačný poriadok vzťahuje len pokiaľ to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, prípadne z uzavretej dohody.

 

2 Postavenie a náplň hlavnej činnosti

 

2.1        VS SAV zriadilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dňom 1. 4. 1976

 

2.2     VS SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k VS SAV upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

 

2.3        Sídlo VS SAV: Dúbravská 9, 845 35 Bratislava 45

 

2.4        IČO VS SAV: 398 144

 

2.5        Štatutárny orgán VS SAV je riaditeľ.

 

2.6 Náplň hlavnej činnosti VS SAV je podľa Štatútu nasledovná:

 

2.6.1. Výpočtové stredisko svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich pracovníkov a uplatnenie ich znalostí v prospech riešenia vedecko-výskumných úloh.

 

2.6.2. Výpočtové stredisko v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí.

 

2.6.3. Výpočtové stredisko zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl.

2.6.4. Výpočtové stredisko buduje a zabezpečuje prevádzku a  rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a vo svete.

 

2.6.5. Výpočtové stredisko koordinuje rozvoj počítačovej siete a  superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni.

 

2.6.6. Výpočtové stredisko poskytuje konzultácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje.

 

2.6.7. Výpočtové stredisko zabezpečuje publikovanie výsledkov svojej činnosti v periodickej a neperiodickej tlači.

 

3 Hospodárenie

 

3.1 VS SAV hospodári s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré určuje

predseda Slovenskej akadémie vied na návrh Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených Snemom Slovenskej akadémie vied a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií Slovenskej akadémie vied.

 

3.2 VS SAV hospodári s mimorozpočtovými prostriedkami ako rozpočtová organizácia v

rámci zákona o rozpočtových pravidlách a podľa vnútorných predpisov a pokynov

zriaďovateľa.

 

4 Odborné a poradné orgány

 

4.1 Riaditeľ VS SAV zriaďuje Radu riaditeľa ako svoj poradný orgán.

 

4.2 Ďalšie odborné a poradné orgány zriaďuje riaditeľ vo forme komisií na prerokovanie

úloh a záležitostí, ktorých závažnosť vyžaduje kolektívne posúdenie. Závery a uznesenia komisií majú odporúčajúci charakter. Predsedov a členov komisií menuje a odvoláva riaditeľ. Komisiu zvoláva a program rokovania určuje z vlastného podnetu, z podnetu riaditeľa či akéhokoľvek člena komisie predseda komisie, ktorý oznamuje výsledky rokovania komisie riaditeľovi organizácie. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa doručuje riaditeľovi organizácie a všetkým členom komisie.

 

4.3 Stálymi komisiami VS SAV sú:

Vyraďovacia komisia na majetok

Vyraďovacia komisia na literatúru a programy

Škodová komisia

Komisia pre inventarizáciu pokladne, dokladov a cenín

 

5 Hlavné zásady vnútornej organizácie a riadenia

 

5.1 Na čele VS SAV je riaditeľ, ktorého po schválení návrhu v Predsedníctve Slovenskej

akadémie vied vymenúva a odvoláva predseda Slovenskej akadémie vied. Pracovné miesto riaditeľa sa obsadzuje na základe výberového konania, postupom stanoveným v Pravidlách výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov a vedúcich špecializovaných a servisných organizácií Slovenskej akadémie vied a Úradu Slovenskej akadémie vied schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 2. 5. 2002.

 

5.2 Riaditeľ plní úlohy podľa čl. XII ods. 4 Štatútu Slovenskej akadémie vied, ktoré sú

špecifikované v jeho pracovnej náplni.

 

5.3 Riaditeľ riadi všetku činnosť organizácie a zodpovedá za ňu podpredsedovi Slovenskej

akadémie vied pre prvé oddelenie vied Slovenskej akadémie vied.

 

5.4 Riaditeľ menuje a odvoláva svojho štatutárneho zástupcu a určuje mu rozsah

kompetencií. Riaditeľ je v zmysle čl. VIII ods. 1 a 3 Štatútu Slovenskej akadémie vied povinný do 10 dní od svojho vymenovania do funkcie vymenovať do funkcie svojho štatutárneho zástupcu a oznámiť jeho meno prvému oddeleniu vied Slovenskej akadémie vied.

 

5.6 VS SAV sa člení na nasledovné odbory:

 

Odbor vrcholového riadenia

Odbor ekonomického manažmentu

Odbor počítačovej siete

Odbor sieťových služieb

Odbor informačných systémov

Odbor dátovej bezpečnosti

 

6 Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov

 

6.1 Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov VS SAV vyplýva z právnych

predpisov, z funkčného zaradenia, pracovných náplní, z príkazov, smerníc a pokynov riaditeľa organizácie a príslušných vedúcich zamestnancov. Základné práva a povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov sú vymedzené v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v Pracovnom poriadku VS SAV, v tomto Organizačnom poriadku, prípadne v Kolektívnej zmluve VS SAV (ak je uzatvorená) a v ďalších pracovnoprávnych predpisoch, v súlade s ktorými je povinný konať každý zamestnanec.

 

6.2  Vedúcimi zamestnancami VS SAV v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sú:

 • riaditeľ
 • štatutárny zástupca riaditeľa

 

6.3  Na čele odboru je vedúci odboru menovaný riaditeľom. Vedúci odboru nie je vedúcim zamestnancom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

7 Podpisovanie písomností

 

7.1  Písomnosti za VS SAV podpisuje riaditeľ. Štatutárny zástupca riaditeľa podpisuje

písomnosti v rozsahu určenom riaditeľom.

 

7.2  Vedúci odborov podpisujú písomnosti za odbor v rozsahu určenom riaditeľom

 

7.3  Podpisovanie bankových a iných finančných dokladov sa riadi osobitnými predpismi

o bankovom styku a pokladničných operáciách a v súlade so záväznými internými predpismi organizácie.

 

7.4 Elektronické správy sa nepokladajú za písomnosti

 

 

ČASŤ II

Organizačná štruktúra

 

VS SAV sa člení na odbory a oddelenia. Oddelenia sa členia na úseky podľa odbornej pôsobnosti. V nasledovnom je rozdelenie VS SAV na odbory a oddelenia:

 

1 Odbor vrcholového riadenia

1.1 Sekretariát

1.2 Projekty

1.3 BOZP, PO a CO

1.4 Vzdelávacie centrum

 

2 Odbor ekonomického manažmentu

2.1 Finančný manažment

2.2 Učtáreň

2.3 Personalistika

2.4 Správa majetku

2.5 Verejné obstarávanie

2.6 Zásobovanie

2.7 Doprava

 

3 Odbor počítačovej siete

3.1 Sieť SAV

3.2 Sieť SANET

3.3 Prevádzka počítačov

3.4 Monitoring

3.5 Dokumentácia

 

4 Odbor sieťových služieb

4.1 Elektronická pošta

4.2 Internetové služby

4.3 Videokonferencie

4.4 IP telefónia

 

5 Odbor informačných systémov

5.1 WEBSAV

5.2 Výkonná výpočtová technika

5.3 Administratívny systém

5.4 LAN VS

 

6 Odbor dátovej bezpečnosti

6.1 Bezpečnostná politika

6.2 Technologická ochrana

6.3 Bezpečnosť budovy

6.4 Licencie

 

 

Schéma organizačnej štruktúry VS SAV tvorí prílohu organizačného poriadku.

 

ČASŤ III

Kompetencie riaditeľa a štatutárneho zástupcu riaditeľa;

Odborná pôsobnosť organizačných útvarov

 

Riaditeľ VS SAV riadi všetku činnosť organizácie, zodpovedá za výkon tejto činnosti podpredsedovi Slovenskej akadémie vied pre prvé oddelenie vied Slovenskej akadémie vied. Dôležité otázky, najmä otázky koncepcie a rozvoja pracoviska prerokúva s Radou riaditeľa.

 

Riaditeľ VS SAV:

 • zabezpečuje návrhy a realizáciu koncepcie rozvoja organizácie
 • zabezpečuje rozvoj a využitie spoločných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie
 • zabezpečuje účasť na projektovej činnosti pracoviska, sleduje a kontroluje ju
 • zabezpečuje styk organizácie s orgánmi SAV
 • zodpovedá za zahraničné styky organizácie
 • zastupuje organizáciu navonok
 • vydáva organizačné a riadiace normy organizácie a zabezpečuje ich aktualizáciu
 • riadi, kontroluje a hodnotí činnosť priamo podriadených vedúcich, ich prostredníctvom zabezpečuje kontrolu práce na pracovisku a ukladá opatrenia
 • uzatvára a rozväzuje pracovné pomery
 • menuje a odvoláva vedúcich odborov a námestníka riaditeľa
 • určuje platy svojim priamo podriadeným vedúcim a platy ostatných zamestnancov po konzultácii s ich priamym nadriadeným
 • vykonáva disciplinárne opatrenia voči zamestnancom v prípade porušenia pracovnej disciplíny
 • zabezpečuje dodržiavanie zmluvnej pracovnej, mzdovej a finančnej disciplíny, zákonnosti a právnej prevencie
 • schvaľuje rozpis plánovaných finančných prostriedkov na jednotlivé odbory a na výplatu odmien zamestnancom
 • rozhoduje o zásadných otázkach mzdovej politiky a stará sa o účinné využívanie foriem hmotnej zainteresovanosti
 • schvaľuje účtovné uzávierky a štatistické výkazy
 • schvaľuje výsledky inventúr a rozhoduje o spôsobe vyrovnania vzniknutých rozdielov a škôd
 • zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu ochranu
 • vedie Virtuálne výpočtové stredisko a organizuje jeho prácu

 

Štatutárny zástupca riaditeľa, je námestník riaditeľa. Za výkon svojej činnosti zodpovedá riaditeľovi VS SAV.

 

Námestník riaditeľa:

 • pomáha riaditeľovi pri výkone jeho funkcie.
 • zastupuje riaditeľa počas jeho neprítomnosti okrem uzatvárania záväzkov, rozväzovania a uzatvárania pracovných pomerov
 • riadi súčinnosť odborov VS SAV pri riešení projektov a vybraných úloh
 • z poverenia riaditeľa riadi aj iné oblasti činnosti organizácie
 • koná v mene VS SAV a podpisuje za VS SAV v rozsahu svojej právomoci

 

1 Odbor vrcholového riadenia

 

Odbor vrcholového riadenia je priamo podriadený riaditeľovi. Zabezpečuje agendu, ktorá súvisí s vedením VS SAV, zabezpečovaním plnenia úloh v zmysle jeho Štatútu, organizovaním projektovej činnosti a súčinnosti odborov pri plnení úloh, strategickým riadením a výkonom funkcie riaditeľa. Dôležitou úlohou odboru je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana. Vzdelávacie centrum zabezpečuje interné semináre VS, školenia a kurzy pre používateľov prevádzkovaných systémov. Súčasťou odboru je Minimúzeum výpočtovej techniky na dokumentovanie vývoja a histórie informatiky v SAV.

Za tým účelom zhromažďuje a prezentuje predmety dokumentujúce danú oblasť. Organizuje odborné exkurzie pre študentov a iných záujemcov z verejnosti s cieľom propagácie VS a nadväzovania spolupráce so školami. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

1.1 Sekretariát

1.1.1 Agenda riaditeľa

1.1.2 Agenda VS

1.1.3 Registratúrne stredisko

1.1.4 Zastúpenie SAV v predstavenstve SANET

 

1.2 Projekty

1.2.1 Manažment projektov

1.2.2 Evidencia projektov

 

1.3 BOZP, PO, CO

1.3.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.3.2 Požiarna ochrana

1.3.3 Civilná obrana

 

1.4 Vzdelávacie centrum

1.4.1 Učebňa VS

1.4.2 Knižnica VS

1.4.3 Minimúzeum výpočtovej techniky

 

2 Odbor ekonomického manažmentu

 

Je priamo podriadený riaditeľovi a zabezpečuje vykonávanie ekonomických činností podľa platných zákonov, vykonávacích predpisov a usmernení MF SR a SAV. Spracúva údaje potrebné pre ekonomickú orientáciu vrcholového riadenia. Sleduje rovnováhu medzi ekonomickými možnosťami a vykonávaním hlavných činností VS. Zabezpečuje príjem z iných zdrojov financovania. Spracúva podklady pre štátne štatistické zisťovania, hlásenia do poisťovní a pre zriaďovateľa. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

2.1 Finančný manažment

2.1.1 Plán a rozpočet

2.1.2 Manažérske účtovníctvo

2.1.3 Regulácia finančných tokov

2.1.4 Správa mimorozpočtových zdrojov

2.1.5 Riadenie spotreby

 

2.2 Učtáreň

2.2.1 Materiálová učtáreň

2.2.2 Mzdová učtáreň

2.2.3 Fakturácia

2.2.4 Štátna pokladnica

2.2.5 Pokladňa

 

2.3 Personalistika

2.3.1 Vedenie personálnej agendy

2.3.2 Nábor nových pracovníkov

2.3.3 Vzdelávanie zamestnancov

2.3.4 Evidencia dochádzky

2.3.5 Starostlivosť o ľudské zdroje

 

2.4 Správa majetku

2.4.1 Operatívna evidencia

2.4.2 Správa budovy

2.4.3 Operatívna evidencia pre uzol SAVBA

 

2.5 Verejné obstarávanie

2.5.1 Príprava súťažných podkladov

2.5.2 Realizácia verejných obstarávaní

2.5.3 Evidencia originálov dokumentov

 

2.6 Zásobovanie

2.6.1 Počítačové a sieťové náhradné diely

2.6.2 Kancelárske potreby

2.6.3 Hygienické potreby

2.6.4 Iný spotrebný materiál

 

2.7 Doprava

2.7.1 Doprava zamestnancov VS

2.7.3 Servisná doprava údržby siete

2.7.4 Prevádzka vozidiel

2.7.5 Školenia vodičov

 

3 Odbor počítačovej siete

 

Je priamo podriadený riaditeľovi a zabezpečuje technickú a systémovú prevádzku počítačovej siete SAV a siete SANET, prislúchajúcej k uzlu SAVBA, jej komunikačných zariadení, zelenej hranice a ostatnej komunikačnej techniky. Ďalej zabezpečuje technickú prevádzku centrálnych serverov elektronickej pošty, WEBSAV a ostatných serverov poskytujúcich služby siete. Zabezpečuje aj technickú prevádzku serverov iných organizácií na základe uzatvorených zmlúv. Zabezpečuje prevádzku počítačovej sály, vrátane energetického napájania, klimatizácie priestoru sály a ochrany pred nedovoleným vstupom. Vykonáva monitoring siete, diagnostiku poruchových stavov a opravy porúch, vrátane preventívnych prehliadok a údržby. Vedie evidenciu poruchových stavov. Riadi sekciu správcov LAN ústavov Virtuálneho VS. Zabezpečuje záručné a pozáručné opravy podľa dodávateľských zmlúv. Zabezpečuje rozvoj siete a prislúchajúcich oblastí v súlade s celosvetovým vývojom, obsluhuje hotline. Vedie dokumentáciu o sieti, jej vlastnostiach, zariadeniach a nastaveniach v elektronickej aj tlačenej forme. Poskytuje konzultácie a v spolupráci so Vzdelávacím centrom VS SAV organizuje školenia používateľov v rozsahu svojej pôsobnosti. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

3.1 Sieť SAV

3.1.1 Vývoj siete SAV

3.1.2 Prevádzka areálu Patrónka

3.1.3 Prevádzka areálu Bratislava

3.1.4 Prevádzka areálu Považie

3.1.5 Prevádzka Dial in

3.1.6 Správa adresného priestoru SAV

3.1.7 Sekcia správcov LAN VVS

 

3.2 Sieť SANET

3.2.1 Prevádzka uzla SAVBA

3.2.2 Prípojné siete členov SANET-u

3.2.3 Služby pre členov SANET-u

3.2.4 Vývoj siete SANET

 

3.3 Prevádzka počítačov

3.3.1 Prevádzka počítačovej sály

3.3.2 Energetické zabezpečenie prevádzky

3.3.3 Technická prevádzka centrálnych serverov

3.3.4 Technická prevádzka externých počítačov

 

3.4 Monitoring

3.4.1 Monitoring siete SAV a SANET

3.4.2 Testovací systém ZH Patrónka

3.4.3 Diagnostika a údržba siete

3.4.4 Preventívne kontroly zelenej hranice

3.4.5 Záručné doby a hlásenie porúch

3.4.6 Helpdesk a hotline

3.4.7 Vývoj metód diagnostiky a monitoringu

 

3.5 Dokumentácia

3.5.1 Dokumentácia v elektronickej forme

3.5.2 Dokumentácia v tlačovej forme

3.5.3 Dokumentácia sieťových nastavení

3.5.4 Evidencia zmlúv o prevádzke

 

4 Odbor sieťových služieb

 

Je priamo podriadený riaditeľovi a zabezpečuje systémovú a aplikačnú prevádzku centrálnych serverov, pripojených na sieť SAV. Poskytuje sieťové služby ako je elektronická pošta, webmail, prideľovanie a evidenciu adries, správa skupinových adries, riešenie poruchových stavov, poskytuje konzultácie a obsluhuje hotline. Zabezpečuje antivírovú ochranu počítačov a chráni používateľov pred nevyžiadanou poštou. Ďalším poslaním odboru je systémové zabezpečenie komunikácie s Internetom a prístupu z neho do centrálnych serverov, vykonávanie funkcie registrátora sekundárnych domén, prevádzkovanie serverov DNS a FTP, prípadne ďalších služieb spojených s prenosom údajov. Rozvíja a sprostredkúva služby audiovizuálnych komunikácií vo forme videokonferencií pre ústavy SAV v priestoroch VS. Koordinuje rozvoj IP telefónie a podobných internetových komunikácií v SAV, v súčinnosti so SANET-om. Sleduje a rozvíja nové metódy a aplikuje nové programové vybavenia pre sieťové služby v súlade s rozvojom tejto technológie vo svete. Na tento účel prevádzkuje experimentálne servery. Monitoruje kvalitu, množstvo a dostatočnosť služieb. Sprostredkuje používateľom štatistické informácie o prevádzke a službách. Spolupracuje so sekciou správcov LAN organizácií Virtuálneho VS. Poskytuje konzultácie a v spolupráci so Vzdelávacím centrom VS SAV organizuje školenia používateľov v rozsahu svojej pôsobnosti. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

4.1 Elektronická pošta

4.1.2 Správa klastra elektronickej pošty

4.1.3 Evidencia používateľov

4.1.4 Webmail

4.1.5 Ochrana pred nevyžiadanou poštou

4.1.6 Vývoj systémov elektronickej pošty

 

4.2 Internetové služby

4.2.1 Prístup k vzdialeným systémom

4.2.2 Správa DNS záznamov a registrácia domén

4.2.3 Správa FTP servera

4.2.4 Zahraničné siete

 

4.3 Videokonferencie

4.3.1 Prevádzka malej videokonferencie

4.3.2 Prevádzka veľkej videokonferencie

4.3.3 Rozvoj videokonferenčných systémov

4.3.4 Virtuálna kolaborácia

 

4.4 IP telefónia

4.4.1 Rozvoj IP telefónie v SAV

4.4.2 Prevádzka IP telefónie

 

4.5 Monitoring služieb

4.5.1 Sledovanie fungovania služieb

4.5.2 Sledovanie prístupu k službám

4.5.3 Diagnostika poruchových stavov

4.5.4 Štatistika služieb

4.5.5 Helpdesk a hotline

4.5.6 Vývoj metód diagnostiky a monitoringu

 

5 Odbor informačných systémov

 

Je priamo podriadený riaditeľovi a zabezpečuje prevádzku,  vývoj a programovanie informačného systému WEBSAV v spolupráci so zástupcom P SAV pre WEBSAV. Organizuje prístup k výkonnej výpočtovej technike pre SAV ako celok. Spravuje administratívny informačný systém VS a lokálnu sieť VS, vrátane koncových staníc administratívneho systému. Spolupracuje so sekciou správcov webových stránok organizácií Virtuálneho VS. Poskytuje konzultácie a v spolupráci so Vzdelávacím centrom VS SAV organizuje školenia používateľov v rozsahu svojej pôsobnosti. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

5.1 WEBSAV

5.1.1 Vývoj WEBSAV

5.1.2 Prevádzka WEBSAV

5.1.3 Prevádzka VS WEB

5.1.4 Sekcia WEB VVS

 

5.2 Výkonná výpočtová technika

5.2.1 Zabezpečenie prístupu k výkonnej VT

5.2.2 Portál výkonnej VT

 

5.3 Administratívny systém VS

5.3.1 Správa terminálového servera

5.3.2 Prevádzka administratívneho systému

5.3.3 Manažment znalostí

5.3.4 Rozvoj administratívneho systému

 

5.4 LAN VS

5.4.1 Správa a prevádzka LAN

5.4.2 Prevádzka malej sály počítačov

5.4.3 Správa a údržba koncových staníc

5.4.4 Ochrana LAN VS

 

6 Odbor dátovej bezpečnosti

 

Je priamo podriadený riaditeľovi a vypracúva bezpečnostné politiky v rámci SAV a vo VS. Organizuje ich vydávanie a kontrolu ich plnenia. Vypracúva smernice a pravidlá pre používanie počítačov, počítačovej siete a služieb aby sa minimalizovalo riziko znehodnotenia aktív informačného systému SAV a VS. Sleduje a eviduje bezpečnostné incidenty a zabezpečuje ich odstránenie a minimalizáciu ich vzniku organizačnými alebo technickými opatreniami v zmysle platných predpisov. Spolupracuje so sekciou bezpečnostných konzultantov organizácií Virtuálneho VS. Zabezpečuje vývoj a prevádzku technologickej ochrany siete SAV. Zaisťuje bezpečnosť budovy VS a organizuje správnu manipuláciu s technickým zariadením ochrany a prepojenia na pult centrálnej ochrany a uzamykania budovy. Podporuje dodržiavanie licenčnej politiky spoločnosti Microsoft v SAV a vedie evidenciu všetkých licencií vo VS. Spolupracuje so sekciou zástupcov organizácií pre program SELECT Virtuálneho VS. Poskytuje konzultácie a v spolupráci so Vzdelávacím centrom VS SAV organizuje školenia používateľov v rozsahu svojej pôsobnosti. Odbor má nasledovné oddelenia a úseky:

 

6.1 Bezpečnostná politika

6.1.1 Manažment bezpečnostnej politiky SAV

6.1.2 Bezpečnostná politika VS

6.1.3 Pravidlá používania služieb VS

6.1.4 Návrhy smerníc SAV

6.1.5 Sledovanie vývoja technológie a štandardov

6.1.6 Školenia obsluhy prevádzkovaných systémov

6.1.7 Sekcia bezpečnostných konzultantov VVS

 

6.2 Technologická ochrana

6.2.1 Vývoj a riadenie firewallovej ochrany

6.2.2 Bezpečnostné incidenty

6.2.3 Ochrana proti infiltráciám

6.2.4 Sledovanie metodiky útokov

6.2.5 Sledovanie vývoja vírusov a spamov

6.2.6 Sledovanie vývoja antivírusových systémov

6.2.7 Návrhy na prevádzkové opatrenia

 

6.3 Bezpečnosť budovy

6.3.1 Zabezpečenie funkčnosti bezpečnostnej signalizácie

6.3.2 Riadenie režimu kódovania budovy

6.3.3 Zabezpečovanie funkcie vonkajšieho osvetlenia budovy

6.3.4 Organizovanie denného otvárania a zatvárania budovy

6.3.5 Kľúčový režim

6.3.6 Evidencia pohybu cudzích osôb v budove

6.3.7 Udržiavanie aktuálnosti dokumentácie

6.3.8 Uloženie dokumentácie

 

6.4 Licencie

6.4.1 Správa licencií programového vybavenia VS

6.4.2 Program SELECT

6.4.3 Sledovanie licenčnej politiky dodávateľov

6.4.4 Sledovanie legislatívy

6.4.5 Sekcia zástupcov pre SELECT VVS

 

 

ČASŤ IV.

Záverečné ustanovenia

 

1. Schéma organizačnej štruktúry je neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku (príloha).

 

2. Riaditeľ VS SAV má právo z dôvodu účelnosti a vhodnosti kumulovať dva alebo viacero druhov prác a funkcií pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto problematiku.

 

3. Zmeny a doplnky organizačného poriadku VS SAV vydáva riaditeľ VS SAV po predchádzajúcom vyjadrení vedenia prvého oddelenia vied SAV.

 

4. Tento Organizačný poriadok VS SAV nadobúda účinnosť dňa 1.1.2006.

 

5. Odo dňa účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť Organizačný poriadok VS SAV zo dňa 3. 11. 1994 a  dodatok č. 1 zo dňa 1. 7. 2001, ako aj všetky doteraz vydané normy, ktoré vydala organizácia a sú v rozpore s týmto organizačným poriadkom.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE