VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Typ projektu: národný
Akronym: NSCC
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Dátum trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
Opis: Vysokovýkonné počítanie (HPC) je v súčasnosti považované za kľúčovú technológiu podporujúcu základný a aplikovaný výskum vo vedeckých disciplínach a v priemysle. V snahe posilniť svoju konkurencieschopnosť investovali v posledných dvoch desaťročiach európske, čínske, japonské a americké iniciatívy významné finančné prostriedky do budovania svojich HPC systémov s cieľom získať čo najväčší výpočtový výkon. Rovnako postupovali aj okolité členské štáty EÚ, vrátane Českej republiky.Slovensko je svojou veľkosťou a otvorenou ekonomikou, priamo vystavené zmenám, ktorými prechádza globálne hospodárstvo, spoločnosť a klíma. Digitálne technológie, akými sú umelá inteligencia, vysokovýkonné dátové analýzy, robotika, nanotechnológie či blockchain, majú a v budúcnosti budú mať veľký vplyv na úspešnú transformáciu priemyslu, zamestnanosti, vedy a výskumu i celej spoločnosti. Pre úspech Slovenska v tejto digitálnej transformácií bude nevyhnutné vybudovať a rozvíjať inovatívny ekosystém založený na partnerstve súkromného, akademického a verejného sektora.Predmetom tohto projektu je vytvorenie Národného kompetenčného centra v oblasti HPC (konkrétne jeho technické zabezpečenie) na základe priorít Digitálnej stratégie Slovenska. Kompetenčné centrum sa zameria na podporu (dnes) najvýznamnejších sektorov podnikania (výroba, nové materiály, finančný sektor), v priebehu nasledujúcich rokov vytvorí platformu na efektívnu adopciu a využívanie HPC a nových digitálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyslu s inovačným potenciálom a dopytom po jeho službách; podporavať však bude aj adopciu a využívanie HPC vo verejnom a akdemickom sektore. Pre naplnenie týchto cieľov je však potrebný prístup k modernému a dostatočne výkonnému HPC systému, ktorý bude prístupný pre klientov kompetenčného centra. Budovanie NSCC bude realizované zapojením viacerých zdrojov - kľúčová časť potrebných personálnych kapacít bude pokrytá prostredníctvom podaného H2020 grantu (v rámci konzorcia európskych kompetenčných centrier pre HPC), prevádzka systémov bude hradená zo zdrojov žiadateľa.
Web: -