VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa
Identifikácia obstarávateľa:

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
IČO: 00398144
DIČ: 2020894843
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK57 8180 0000 0070 0032 4349

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie v súčinnosti s poverenými zamestnancami.
Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
Profil VS SAV

Verejné obstarávanie od 1. 7. 2013
  1. Nadlimitné zákazky
  2. Podlimitné zákazky
  3. Zákazky s nízkou hodnotou
  4. Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9
  5. Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
Plán verejného obstarávania
Archív verejného obstarávania
Úrad pre verejné obstarávanie
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE